TREBALL:

La idea del treball: "Shakespeare amb intel·ligència artificial" era fer un programa d’intel·ligència artificial protagonitzat per Shakespeare (a l’edat de 49 anys, any 1614).

CRÈDITS:

Desenvolupat per l'Unai Estavillo Bonet

Guió: Júlia de Rocafiguera i Laura Masoliver.

Amb la supervisió de Sílvia  Caballeria (@sicafe)


Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.